Рудь
Микола
Олексійович

Кандидат історичних наук, доцент.
 • ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ
  07.05.1958, на Полтавщині
 • ОСВІТА ВИЩА
  Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра історії стародавнього світу та середніх віків, 1980.
 • АСПІРАНТУРА
  Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 1984.
 • КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ
  “Генезис і соціально-економічний розвиток міст полабсько-прибалтійських слов’ян у X-XIIст.”, 1985.
 • НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ЗВАННЯ

  Кандидат історичних наук, 1985; доцент, 1990.

  1984-1990 асистент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків КНУ імені Тараса Шевченка
  1990 доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків

 • НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

  Історик-медієвіст. Досліджує історію полабсько-прибалтійських слов’ян доби раннього середньовіччя та історію медієвістики.

ВИБРАНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Історія західноєвропейського Середньовіччя. Хрестоматія: навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Київ : Либідь, 2005. – 653 с.
 2. До 1000-річчя повстання полабсько-прибалтійських слов’ян проти германських загарбників // Український історичний журнал. – 1983. - № 6. – С. 125-127.
 3. К вопросу о генезисе и начальном этапе развития городов у полабскоприбалтийских славян // Депонировано в ИНИОН АН СССР 12 августа 1983 года, № 13876.
 4. Питання соціально-економічного розвитку полабсько-прибалтійських слов’ян у сучасній історіографії НДР // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 1985. – Вип.32. – С.113-120.
 5. Закономерности и типологические особенности развития городов полабско-прибалтийских славян в раннее средневековье // Этногенез, ранняя этническая история и культура славян. Тезисы доклада. – Москва, 1985. – С.21-23.
 6. Міста полабсько-прибалтійських слов’ян у ранньому середньовіччі (Тези доповіді) // Вісник Київського університету. Історичні науки. – К., 1985. – Вип. 27. – С.95-96.
 7. Джерелознавчі праці з історії визвольної війни українського народу// Український історичний журнал. – 1986. - № 10. – С.155-156.
 8. Узловые вопросы полабо-прибалтийских славян в советской историографии // Актуальные проблемы исторических наук. – Киев, Депонировано в ИНИОН АН СССР, № 27489 от 28.11.1986. – 0,4 п.л.
 9. Возникновение ранних городских поселений у полабско-прибалтийских славян // XI Всесоюзная научная конференция историков-славистов 2729 января 1988 г. Тезисы докладов и сообщений. – Минск, 1988. – С.136- 137.
 10. Участие городов полабско-прибалтийских славян в формировании торговли в бассейне Балтийского моря в XI– XIIвв. // Актуальные проблемы исторических наук. – Киев, 1988. – Депонировано в ИНИОН АН СССР, № 36179 от 29.11.1988. – 0,4 п.л.
 11. До питання про генезис міст у полабсько-прибалтійських слов’ян в епоху раннього середньовіччя // Вісник Київського університету. Історичні науки. – К., 1990. – Вип.32. – С.70-76.
 12. Про розвиток язичницької релігії та її роль у полабослов’янському суспільстві X– XIIст. // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 1990. – Вип. – С.10-16.
 13. Города Западного Поморья как политические центры в X– XIIвв. // Поморські слов’яни. Тези конференції до 120-річчя з дня народження М.В.Бречкевича. 25-26 жовтня 1990 р.- Тернопіль, 1990. – С.14-17.
 14. Социально-политические отношения городов Западного Поморья в XIIв. // Исторические науки сегодня. – Киев, 1990. – Депонировано в ИНИОН АН СССР, № 41208 от 5.03.1990. – 0,5 п.л.
 15. Про стан сільського господарства у полабсько-прибалтійських слов’ян у VIII– XII століттях // Вісник Київського університету. Історикофілологічні науки, 1991. – Вип. 1 – С.24-29.
 16. Ремесло у полабсько-прибалтійських слов’ян у IX– XIIст. // Вісник Київського університету. Історико-філологічні науки. – К., 1991. – Вип.4. – С.18-22.
 17. Особливості соціально-політичного розвитку міст Західного Помор’я в X– XII ст. // Шляхи розвитку слов’янських народів. Актуальні проблеми історії. – К., 1992. – Вип. 2-3. – С.45-54.
 18. З історії славістики в Київському університеті: М.В.Бречкевич (1870 – 1963) // Вісник Київського університету. Історія. – К., 1995. – Вип.33. – С.41-48.
 19. Олександр Котляревський та його внесок у дослідження історії полабсько-прибалтійських слов’ян // Славістичні студії. Т. 1. Матеріали V-го Міжнародного славістичного колоквіуму (Львів 14-16 травня 1996). – Львів, 1997. – С.27-32.
 20. Славістична школа Київського університету: О.О.Котляревський (1837 – 1881) // Вісник Київського університету. Історія. – К.. 1997. – Вип.. 36. – С.22-33.
 21. Професор Університету св. Володимира Ф.Я. Фортинський (1846 - 1902) і його праці з історії слов’яно-німецьких відносин у середні віки // Вісник Київського університету. Історія. – К., 1998. – Вип.. 38. – С.18 – 24.
 22. Торгівля у полабсько-прибалтійських слов’ян у XI– XII ст. // Вісник Київського університету. Історія. – К., 1998. – Вип. 39. – С. 8-15.
 23. Полабо-слов’янська проблематика у вітчизняній історіографії 40-х років XIXст. // Вісник Київського університету. Історія. – К., 1999. – Вип. 41. – С.58-60.
 24. Містотворчий процес на Західному Помор’ї в XI– XIIст. та його особливості // Вісник Київського університету. Історія. – К. 2001. – Вип. 53. – С.24-28.
 25. Германські наративні джерела VIII– XIIст.. та їх роль у реконструкції історичного минулого полабсько-прибалтійських слов’ян // Вісник Київського університету. Історія. – К., 2002. – Вип.59-60. – С.61 – 64.
 26. Баналітет. Васалітет. Ієрархія феодальна. Імунітет. Континуїтет. Латифундії. Лен. Община – Марка. Феод. // Історична наука: термінологічний і понятійний довідник. – К., 2002. – С.28-29, 45, 152, 156, 210, 224, 225, 272, 386.
 27. Полабські слов’яни і німці наприкінці Xст. // Етнічна історія народів Європи. – К., 2003. – Вип.15. – С.67 - 71.
 28. Полабо-слов’янська проблематика у вітчизняній історіографії другої половини XIXст. // Вісник Київського славістичного університету. – К., 2003. - № 15. – С.163-172.
 29. Людина, вчений, педагог (до 95-річчя від дня народження Валентини Маркіної) // Українознавство. Календар-щорічник. 2005. – Київ, 2004. – С.200 – 202.
 30. В.О.Маркіна (1910 – 1990) та її внесок у розвиток української медієвістики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 2005. – Вип. 82-84. – С.48 – 49.
 31. Рання праця Михайла Грушевського з джерелознавства полабськоприбалтійських слов’ян // Київська старовина. – К., 2007. - № 5 (377). – С. 3 – 37.
 32. Феодалізм та його місце в історії // Університет. – К., 2007. - № 4 (18). – С. 30 – 35.
 33. Внесок Л.С. Чіколіні у дослідження суспільної думки ранньомодерної Італії // Університет. – К., 2009. - № 2 (28). – С. 11 – 17.
 34. Заселення слов’янами території Полаб’я та їх етнокультурний розвиток у VI– VIIIст. // Історичний журнал. – 2010. - № 1 – 3. – С. 154 – 161.
 35. Етно-політичні процеси на Полаб’ї у VI – VIII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія». – Вип. 106. – 2011. – С. 48-51.
 36. Етнокультурні процеси на території Західного Помор’я у V – Х ст. // Етнічна історія народів Європи. – Вип. 34. – К., 2011. – С. 29-36.
 37. Руянські корсари на Балтиці у другій половині XI – середині XII ст. // Етнічна історія народів Європи. – К., 2012. – Вип. 37;
 38. Державотворчі процеси на Полаб’ї у IX – XII ст. // Гілея. – К., 2013. – Вип. 75(№8);
 39. Алод. Баналітет. Барон Бенефіційний. Васалітет. Герцог. Граф. Ієрархія феодальна. Імунітет. Інвеститура. Індульгенція. Інтердикт. Континуітет. Король. Латифундія. Лен. Майорат. Майордом. Манускрипт. Медієвістика. Община – марка. Пери. Право Магдебурзьке. Рента феодальна. Середні віки (Середньовіччя). Трубадури. Урбаністика історична. Феод. Феодалізм. Цезарепапізм // Історія в термінах і поняттях. Навчальний посібник. / За ред. Орлової Т.В. – Вишгород, 2014;
 40. Соціальна структура полабослов’янського суспільства у ІХ–ХІІ ст. // Етнічна історія народів Європи. – К., 2016. – Вип. 49;
 41. Польська полабістика другої половини ХХ–початку ХХІ ст. // Етнічна історія народів Європи. – К., 2017. – Вип. 52.
 42. Авіньйонське полонення пап. Адам Бременський. Аквітанія // Велика українська енциклопедія. – К., 2016. – Т.1.;
 43. Руяни та їх відносини з сусідами у Х–ХІ ст. // Етнічна історія народів Європи. – 2018. – Вип. 54. – С 5-9;
 44. Місія Оттона Бамберзького 20-х років ХІІ ст. та її роль у християнізації Західного Помор’я // Етнічна історія народів Європи. – 2018. – Вип. 56. – С. 28-31;
 45. Ободритське князівство за перших Наконідів // Етнічна історія народів Європи. – К., 2019. – Вип. 58. – С. 4-9.
 46. Полабо-слов’янська проблематика у німецькій історіографії ХІХ-ХХ ст. // Гілея: Науковий вісник. – 2020. – Вип. 153. – С. 154-160;
 47. М.В. Бречкевич (1870 – 1963) та його внесок у вивчення історії середньовічного Балтійського Помор’я // Етнічна історія народів Європи. – К., 2020. – Вип. 62. – С. 113-121;
 48. Аларіх І. Алеманія. Алієнор Аквітанська. Алхімія. Англія (королівство). Англосаксонський період. Анжуйська династія. Аннали // Велика українська енциклопедія. – Київ, 2020. – Т.2;
 49. Ободритське князівство у період політичної консолідації (ХІ – перша половина ХІІ ст.) // Етнічна історія народів Європи. – К., 2021. – Вип. 63. – С. 9-15;
 50. Ободритсьве князівство на завершальному етапі політичної незалежності (30-60-ті рр. ХІІ ст.) // Етнічна історія народів Європи. – К., 2021. – Вип. 65. – С. 19-26;
 51. Політичний розвиток Лютицького Союзу (кінець Х – початок ХІІ ст.) // Етнічна історія народів Європи. – К., 2022. – Вип. 68. – С. 28-34.
 • Факультет
 • Університет
 • Адреса
  Україна, 01601, Київ,
  Вул. Володимирська 60,
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра історії стародавнього світу та середніх віків (ауд. 353).
 • Телефон
  +38 (044) 239 32 75
 • Е-mail

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

© Усі права захищені 2011-2023